Læringssyn

Følgende er vores arbejdsfundament i forhold til læring: Vi ser læring som "her og nu" – ændringsprocesser, hvor intellekt, følelser, sociale og kropslige kompetencer udgør en helhed i processen. Vi mener, at vores organisering af hverdagen giver plads til alle læringstemaer. Men derudover vælger vi at lægge mere vægt på enkelte temaer i perioder. Læring foregår hele tiden og de forskellige læringstemaer understøtter hinanden, som f.eks. når vi har sprogtema eller sansetema. Hvis vi (lidt kunstigt) skal forsøge at kortlægge forskellige læringsrum, kan vi bruge følgende 3 kategorier:

Børnekulturen, dvs. børns LEG og anden virksomhed. Planlagte, ofte voksenstyrede aktiviteter. Rutiner, dvs. alt det vi gør hver eneste dag. Eksempelvis tage tøj på, måltider, bleskift, rydde op m.m. Læring og udvikling sker (oftest) i samspil med andre (børn og voksne). Vi er derfor særligt opmærksomme på den gode relation. Vi er opmærksomme på de samspilstemaer, der er til stede i relationen og de voksnes rolle i den. Følgende er hentet fra bogen "Glædens pædagogik".

Den følelsesmæssige dialog

1 Vis glæde for barnet

2 Se barnets initiativ – juster dig

3 Inviter til samtale – lyt og svar

4 Giv barnet anerkendelse

Den meningsskabende dialog

5 Fang barnets opmærksomhed

6 Fasthold barnets opmærksomhed – vis følelser og entusiasme

7 Forbind barnets oplevelse – uddyb og forklar (bringer omverdenen ind/ "det fælles tredje")

Den guidende/vejledende dialog

8 Fortæl barnet hvad det må og skal. Trin for trin.

Trivsel og læring

Vi mener, at børn der trives, har de bedste betingelser for læring og udvikling. Følgende punkter understøtter det gode læringsmiljø, set fra barne perspektiv (Knoop 2002)

*følelsen af at vokse, lære og have tilstrækkelig kontrol over sin situation 

*følelsen af kærlighed, tryghed, anerkendelse og stabilitet

*følelsen af at være noget specielt og få opmærksomhed

*følelsen af at vide nogenlunde, hvad der forventes i miljøet

*god gensidig opførsel i form af naturlig gensidig respekt mellem den enkelte og omgivelserne

*god balance mellem frihedsgrader og grænser

*tilpas stimulation og udfordring

Det gælder i implementering af samtlige læringstemaer, at den voksne skal være bevidst om sin rolle i relationen, som model og formidler (som beskrevet ovenfor). Den voksne skal være nærværende og interesseret og bevidst om sit faglige fundament. Eksempelvis skal den voksne der laver bevægelsesleg med børnene selv være aktiv. Den voksne der foreslår en regnvejrstur ….. De voksne have en rar omgangstone.

Evaluering og dokumentation

Hvordan kan vi måle i hvilken grad børnene gennemgår den ønskede udvikling ? Nedenstående gælder evaluering i forhold til samtlige læringstemaer: Vi forsøger at lave en kvalitativ evaluering. På personalemøder diskuteres dels læringsmiljø, dels det enkelte barn. Vi har en systemisk tilgang, som ses i vores brug af LP modellen. Overordnet diskuteres barnets trivsel. Der reflekteres over barnets deltagelse og bidrag indenfor det pågældende tema. Der dokumenteres med en hel del billeder. Se desuden det enkelte læreplanstema vedrørende refleksion og evaluering.